Hayal Kırıklığı

14 mart tip bayraminda devlet tarafindan nobet ucretlerine yapilan zamma ragmen tum saglik calisanlari yipranma payi gelmediginden dolayi hayal kiriklogina ugradi. turk saglik sen yinetim kurulu uyesi Mahmut Şevket Karaaslan tarafindan yapilan aciklamada Saglik bakanlogi sinifta kalmistir denildi..

Sadık Çakır Kimdir

Sadık Çakır , 1975 Adıyaman’da doğudu ilkokul ve liseyi başarıyla bitirdi. Eskişehir Anadolu üniversitesini üstün başarıyla bitirdi. evli ve iki cocuk babası, birde mercedes c180 kompresor sahibidir… suanda adıyaman Üniversitesi egitim araştırma hastanesi de çalışmakta ve ameliyathane şefi.

Amipli Beyin ve Beyin Zarı İltihabı belirtileri tedavisi

Son yıllarda tanımlanan ve toprak, su gibi ortamlarda yaşayabilen Naegleria fow!eri türü amip irinli beyin ve beyin zarı iltihabı (menenjoensefalit) yapar. Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve İngiltere’de bu etkene bağlı birçok beyin ve beyin zan İltihabı olgusu bildirilmiştir. Naegleria cinsi amipler Entamoeba histolytica’dm çok farklıdır. Dış koşullara çok dirençli olan kistlerin vücuda burun-gırtlak yoluyla girdikleri sanılır. Hastalığın belirtileri alın ve ensede yoğunlaşan baş ağrısıyla algılama ve davra­nış bozukluklarıdır. Hastalık hızlı ilerler. Kesin tanıya beyin-omurilik sıvısında amiplerin bulunmasıyla vardır. Amipli dizanteride kullanılan İlaçların beyne ulaşması zor olduğundan, bu hastalığın tedavisi büyük sorunlar yaratır.

Kronik Aktif Hepatit belirtileri tedavisi

Karaciğer dokusunun düğümcükler yaparak kendini yenilemesi çok yavaş­lamış ya da durmuştur. Bu gelişme şid­detlenen sanlık ve karaciğer komasının habercisidir; uzun ya da kısa dönemde (genellikle birkaç ay içinde) ölümle so­nuçlanabilir. Yıkıma uğrayan hücrelerin yerini bağdokunun almasıyla kan dola­şımı engellenebilir. Bunun sonucunda o bölgede kan basmcı yükselir ve yemek borusu toplardamarlarında genişlemeler (varis), kannboşluğunda sıvı toplanma­sı (asit) gibi bozukluklar ortaya çıkar. Sağlıklı hücrelerin yıkıma uğramasıyla karaciğer yetmezliği belirtileri de görü­lebilir. Son bir olasılık da kronik aktif hepatitin kolaylaştırıcı etkenlerin de varlığı durumunda siroza dönüşmesidir.

Akut Sarı Atrofi belirtileri tedavisi nedir

Karaciğerde çeşitli nedenlerle oluşan yaygın doku ölümüdür. Akut karaciğer yetmezliğine yol açar. Genellikle kara­ciğer komasına varan çok ağır bir hasta­lıktır.

Nedenleri

Hastalığın nedenleri hepatit nedenleriy­le aynıdır. Olguların büyük bir bölümü zehirli (toksik) maddelere bağlıdır. Başlıca etkenler anestezi ya da tedavi amacıyla kullanılan arsenobenzol, pira-midon, klorpromazin ve tiyourasil gibi ilaçlar ya da arsenik, karbon tetraklo-rür, altın tuzlan, mantar gibi zehirli maddelerdir. Bununla birlikte kötü huylu (habis) hepatit olgularının en az üçte ikisi virüslere bağlı görünmekte­dir. Aynca enfeksiyon hastalıklan da önemli etkenlerden biridir. Bu tür has­talıklar arasında frengi, tifo, septisemi, san humma, leptospiroz sayılabilir. Otopsi sonuçlan karaciğerin küçük ve yumuşak olduğunu gösterir. Karaciğer yüzeyinde san ve kırmızı renkli alanlar vardır. San renkli alanlar yağlı doku yıkımının, kırmızı renkli alanlar ise ka­namanın sonucudur. Continue reading

Ankilozan Spondilit nedir tedavisi belirtileri

Ankilozan spondilit birbirine komşu omurların alt ve üst çıkıntılarında gelişir. Daha çok sırt-bel ve daha ender olarak boyun-sırt geçişlerindeki omurların eklemlerinde başlar; bu bölgelerden üst ve alt yönlere doğru yayılır. Başta sağn-böğür olmak üzere kalça-uyluk, diz ve kaval-bilek gibi çevre eklemleri de etkiler. Hastalık omurga yan bağlarının kalınlaşmasına, omurlar arası eklemlerin kaybolmasına ve sonunda omurlar arası disklerin yok olmasına neden olur. Hastalık yavaş ilerler, ama geriye dönüşü yoktur. Eklem kapsüllerinde bağdoku artışı ve bağların kireçlenmesi omurganın normal yapısını bozar. Bunun sonucunda boyun ve bel bölgesindeki doğal girintiler önce düzleşir, ardından da kamburlaşmaya başlar. Sırt iyice dışarıya çıkar ve omurganın öne doğru yay biçiminde büküldüğü tipik görünüm belirir.

Anjina Pektoris nedir tedavisi belirtileri

Anjina pektoris göğüste, kalp bölge­sinde şiddetli ağrıyla başlar. Ağrı za­man zaman sol kola da yayılır. Hasta ölüm korkusuyla karışan ağır bir iç sı­kıntısı duyar; terli ve solgundur. Elini göğsüne götürerek bir an konuşamadan durur. Bu durum kalbin normal işlevine dönmesiyle birkaç dakika içinde orta­dan kalkar.

NEDENLERİ
Anjina pektoris nöbeti birçok etkenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Er­keklerde kadınlardan dört kat fazla gö­rülürken menopoz sonrasında bu oranın eşitlenmesi hormonal etkenlerin önemi­ni gösterir. Hastalık en çok 40-50 yaş grubunda ortaya çıkar; 30 yaşından gençlerde çok az görülür. İstatistiklere göre iş de bir etkendir; serbest meslek sahipleri ve işadamları arasında hastalık daha yaygındır. Aşın sigara tüketimi, zorlu bedensel çalışma, soğuk hava, güçlü duygu ve heyecanlar da bu etken­ler arasında sayılabilir. Continue reading

ARTERİYOSKLEROZ nedir belirtileri tedavisi

ARTERÎYOSKLEROZ
Arteriyosklerozu birkaç sayfada an­latabilmek kolay değildir. Bu konuda yapılan sayısız araştırmaya karşın, has­talığın temel nedeni henüz bilinmemek­tedir. Hastalığın adım belirlerken bile birçok sorun yaşanmaktadır. Örneğin, bazı araştırmacıların değişik anlamlarda kullandığı arteriyoskleroz ya da ate-roskleroz terimlerinin kapsamı tam ola­rak açıklanamamıştır. Bazıları bu iki te­rimi eşanlamlı olarak kullanırken, baş­kaları farklı görmektedirler. Arteriyosk-lerozun sözcük anlamı atardamar sert-leşmesidir. Ateroskleroz ise atardamar duvarında belli bir alanın ezilerek es­nekliğini yitirmesi ve sertleşmesidir.
Biz burada sadece, hekimler tarafın­dan klinikte kullanılan arteriyoskleroz terimini kullanacak, bu bağlamda geli­şen diğer hastalıkları da aynı terim al­tında inceleyeceğiz.
ARTERİYOSKLEROZ NEDÎR?
Continue reading

ARTROZ nedir tedavisi belirtileri

ARTROZ
Artroz, bir ya da birden çok eklemde görülen ve eklemi saran kıkırdakdoku-sunda özgün doku yıkımı yapan kronik bir hastalıktır. Hastalık, eklemdeki ke­miklere de zarar verir. Artroz kısaca ek­lem yıpranması ya da yaşlanması olarak tanımlanabilir. İleri yaşlarda görülen bu doğal artrozdan başka, eklemle ilgili ye­rel ya da sistemik hastalıklar sırasında görülen erken yaş artrozu da vardır.
Artroz doku yıkımı yapan bir hastalıktır. Biçim bozucu artrit (artritis de-formans) ile hiçbir ilgisi yoktur. Artritis deformans ya da öbür adıyla kronik bi­rincil poliartrit, tüm eklemleri ve eklem boşluğundaki dokuları tutan bir hasta­lıktır. Akut artrit de artrozdan ayrılma­lıdır. Akut artrit, mikrobik etkenlerle oluşan eklem iltihabıdır. Eklem roma­tizması ise gençlerde sık görülen ve bo­ğaz enfeksiyonlarına yol açan beta-hemolitik streptokokların toksinlerine karşı, eklem dokusunun verdiği iltihabı yanıttır.
Continue reading